Napište nám

V případě, že potřebujete více informací o některém z nabízených zájezdů nebo máte zájem o destinaci, kterou jste v naší nabídce nenašli, zanechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme!

Jméno a příjmení
Váš Telefon
Váš E-mail
Chci informace o
Obchodní - všeobecné podmínky 2019
 Top dovolená Martin Štancl

VÝKLAD POJMŮ

Zájezd

 • Zájezd je předem sestavený soubor služeb cestovního ruchu, pokud je uspořádán na dobu delší než dvacet čtyř hodin, nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění:
 • - ubytování
 • - dopravu 
 • - a/nebo jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb. Jinými službami mohou být například průvodcovské služby nebo organizace fakultativních výletů (§ 2522 odst. 1 NOZ).

Smlouva o zájezdu (dříve cestovní smlouva)

 • Smlouvou o zájezdu se pořadatel zavazuje pro zákazníka obstarat zájezd a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu (§ 2521 NOZ).
 • Smlouva v písemné formě, nahrazuje potvrzení o Zájezdu, obsahuje-li všechny náležitosti stanovené v § 2527 NOZ.

Pořadatel

 • Pořadatelem je osoba, která sama nebo prostřednictvím třetí osoby nabízí veřejnosti nebo skupině osob zájezd (§ 2523 odst. 1 NOZ).

Nový občanský zákonník (NOZ) 89/2012 Sb. - Díl 6 - Zájezd

 

 

Cestovní agentura - CA

 • je firma, která prodává jednotlivé zájezdy cestovních kanceláří či jiné služby za stejné ceny jako pořádající CK. 
 • Výhodou CA je, že na jednom místě můžete vybírat zájezdy od více jak 300 Cestovních kanceláří.
 • Cestovní agentura je pouze zprostředkovatelem prodeje zájezdů jednotlivých CK.
 • Rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou spočívá v tom, že cestovní agentura působící v České republice, nemusí mít zájezdy pojištěny a přímo neodpovídá za jejich průběh. 

 

 

Cestovní kancelář - CK

 • je firma, která sestavuje a nabízí zájezdy jiným subjektům (zákazník, cestovní agentura).
 • Je základní provozní jednotkou cestovního ruchu, předmětem její činnosti je zprostředkování, organizování a zabezpečování služeb spojených s cestovním ruchem.
 • Cestovní kancelář nese plnou zodpovědnost za realizace zájezdů, jež nabízí..
 • Cestovní kancelář uzavírá s klientem "cestovní smlouvu".
 • Cestovní kanceláře v České republice musí mít pojištění proti úpadku.

 

 

ÚVOD

 • Cestovní agentura Top dovolená - Martin Štancl  (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů pořadatelských cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádně uzavřené smlouvy o obchodním zastoupení na základě plné moci. 
 • Všechny zastoupené CK jsou pojištěny proti úpadku. Doklad o pojištění CK obdrží zákazník spolu se Smlouvou o zájezdu.

CENY, SLEVY, BONUSY

 • CA Top dovolená  nabízí zájezdy za stejnou cenu jako pořádající CK, a to včetně veškerých slev, věrnostních bonusů, akčních výhod apod.

OBJEDNÁVKA A POSTUP PŘI REZERVACI

 • Každý zákazník může z formuláře na stránkách Top dovolená emailem, nebo telefonicky nezávazně objednat libovolný počet zájezdů.
 • Po obdržení nezávazné objednávky pracovník CA Top dovolená - ověří, zda je zájezd volný a pokud ano, vytvoří u pořádající CK nezávaznou rezervaci.
 • Pokud zájezd volný není, oznámí to CA Top dovolená - zákazníkovi a navrhne mu vhodné alternativy.
 • Doba platnosti nezávazné rezervace bývá několik dnů, u zájezdů na last minute zpravidla několik hodin.
 • Okamžitě po vytvoření rezervace kontaktuje pracovník CA Top dovolená - zákazníka emailem a sms a sdělí mu, do kdy je zájezd rezervován, celkovou cenu zájezdu a všechny další informace.
 • Zákazník se musí během trvání rezervace rozhodnout, zda zájezd zakoupí, či nikoli.
 • Pokud se rozhodne kladně, sdělí pracovníkovi CA Top dovolená všechny údaje potřebné k vyplnění návrhu Smlouvy o zájezdu.

 

 • CA Top dovolená - si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností, které mohly vzniknout překlepem či chybou při zadávání dat do systému.
 • CA neodpovídá za správnost dat CK, která jsou automaticky importována na webové stránky Top dovolená 
 • Platí vždy pouze ceny a informace uvedené ve Smlouvě o zájezdu.
 • CA vyhrazuje právo nepřijmout neúplné, či matoucí objednávky (např. s chybným emailem) a to i bez odpovědi zákazníkovi.

SMLOUVA O ZÁJEZDU

Vyplněný návrh Smlouvy o zájezdu pošle CA Top dovolená - emailem, zákazníkovi spolu s:
 • potvrzením o pojištění pořádající CK proti úpadku,
 • všeobecnými obchodními podmínkami pořádající CK,
 • katalogovým listem nebo jiným vymezením zájezdu,
 • informacemi o způsobu platby
 • informacemi o vízových, pasových a zdravotních podmínkách vstupu do země.
 • Návrh Smlouvy takto zaslaná elektronicky ve formátu *.pdf má ve vytištěné podobě stejnou platnost, jako originál zaslaný poštou.
 • Zákazník smlouvu ZKONTROLUJE,
 • případně doplní požadovaná data,
 • ODEŠLE emailem do CA Top dovolená: 
 • podepsanou smlouvu spolu s dokladem o uhrazení platby
 • a podepsanými všeobecnými podmínkami (pokud to pořadatel vyžaduje).
 • Nezávazné a negarantované požadavky (např. požadavek na výhled na moře, vyšší patro apod.) se již do smlouvy o zájezdu nezapisují, nicméně pokud nám je sdělíte, předáme je pořadateli zájezdu.
Svým podpisem zákazník stvrzuje:
 • správnost údajů na Smlouvě o zájezdu,
 • souhlas s obchodními podmínkami CA
 • souhlas s tím, že obdržel všechny přílohy, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o zájezdu
 • (zejména informace s vymezením zájezdu, všeobecné obchodní podmínky CK,
 • doklad o pojištění CK pro případ úpadku,
 • informace o pasových, vízových a zdravotních požadavcích).

 

 • Po obdržení podepsané Smlouvy o zájezdu a dokladu o provedení platby, zasílá CA Top dovolená -Smlouvu o zájezdu k potvrzení do pořádající CK.
 • Smlouva se stává platnou v okamžiku jejího potvrzení ze strany pořádající CK, o čemž CA zákazníka neprodleně informuje emailem.
 • CA nenese odpovědnost za následky pozdního obdržení podepsané Smlouvy o zájezdu, nebo za následky vzniklé vyplněním chybných údajů ve Smlouvě o zájezdu.

PLATBA ZA ZÁJEZD

 • Nikdy neplatíte nic před podepsáním Smlouvy o zájezdu!
 • Kalkulace zájezdu, platební kalendář  jsou vždy uvedeny ve Smlouvě o zájezdu
 • Platby lze provést všemi standardními způsoby (bankovním převodem, složenkou, složením hotovosti v bance..)
 • Platba se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání dané částky na účet CA nebo CK.
 • CA nenese odpovědnost za následky pozdní platby ze strany zákazníka.
 • Při prodlení s platbou mohou být pořadatelem účtovány poplatky za upomínky, nebo dokonce zrušena rezervace a naúčtovány storno poplatky.

ZÁJEZDY A SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ

 • Cestovní služba (zájezd, letenky apod.), která je tzv.  "na vyžádání a zpětné potvrzení", je taková služba, kterou nelze nezávazně zarezervovat (nelze vytvořit opci). 
 • V tomto případě je nutné nejdříve sepsat Smlouvu o zájezdu a provést platbu. Na Smlouvě o zájezdu bude uvedeno, že služba je na vyžádání a zpětné potvrzení.
 • Až poté může být cestovní služba vyžádána u partnera (např. hotelu, zahraniční kanceláře, majitele vily, přepravce apod.). 
 • CK může vyžadovat zaplacení až 100% ceny zájezdu v den podepsání smlouvy, tedy ještě před rezervací zájezdu, protože pokud je rezervace úspěšná, stává se ihned závaznou a vztahují se na ní okamžitě storno podmínky CK. Jestliže je rezervace neúspěšná a službu se nepodařilo vyžádat, má zákazník nárok na bezodkladné vrácení zaplacené částky.

CESTOVNÍ DOKLADY

 • Zákazník je informován o konkrétním způsobu předání všech potřebných dokladů, jako je ubytovací poukaz, letenka apod., nejpozději 7 dní před začátkem zájezdu (pobytu), kdy obdrží od CA nebo CK pokyny k odletu či odjezdu. Pokyny jsou zasílány e-mailem, nebo faxem dle přání zákazníka.
 • Zákazník je povinnen mít platný cestovní pas s dostatečnou dobou platnosti, tak jak je vyžadováno danou zemí, popřípadě platný OP, pokud se jedná o zemi ze Shenghenského prostoru. Zákazník bude před podepsáním Smlouvy o zájezdu upozorněn na všechny vízové povinnosti a vstupní podmínky, pokud to země vyžaduje. Veškeré potřebné informace lze najít také na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (www.mzv.cz). V případě nejasností nás kontaktujte.

STORNO PODMÍNKY

 • Před podepsáním smlouvy o zájezdu a zaplacením zálohy může zákazník zájezd stornovat bez stornopoplatků.
 • Poté se vše řídí storno podmínkami pořádající CK.
 • Zrušení objednávky musí zákazník doručit emailem či faxem do CA.
 • CA nemá právo vyřizovat storno zájezdu, předává celou věc neprodleně k vyřízení pořádající CK.

REKLAMACE

 • CA ze zákona nezodpovídá za kvalitu poskytnutých cestovních služeb ze strany CK a také za ni nemůže reklamace vyřizovat. Zákazník však může reklamaci k zájezdu předat písemně CA, která ji postoupí pořádající CK a bude zákazníkovi nápomocna s jejím vyřízením. Vše se řídí reklamačním řádem CK.
 • Zákazník by měl vytknout závady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce po skončení zájezdu (poté již soud nemusí přiznat právo na odškodnění). K reklamaci doporučujeme přidat reklamační protokol z místa pobytu podepsaný delegátem CK, fotodokumentaci apod. CK je povinna se k reklamaci vyjádřit ve lhůtě stanovené zákonem.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. CA prohlašuje, že zpracovává osobní údaje na základě smlouvy se správcem, tedy pouze v rozsahu a za podmínek, které stanovil správce (pořádající CK, pojišťovna apod.). CA dále prohlašuje, že s osobními daty je nakládáno dle ustanovení § 21 ZOOÚ.
 • Pokud zákazník požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 ZOOÚ, je CA povinna tuto informaci předat.
 • Pokud se zákazník domnívá, že CA provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem, nebo jsou-li osobní data nepřesná, může požádat CA o nápravu, doplnění nebo výmaz dat.
 • Poučení správce při zpracování osobních údajů

MIMOSOUDNÍ VYROVNÁNÍ A ŘEŠENÍ SPORŮ ONLINE

MIMOSOUDNÍ VYROVNÁNÍ

V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele upozorňujeme, že spotřebitel je oprávněn se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů obrátit na příslušný subjekt určený pro mimosoudní řešení sporů.

Obecným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je:

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
www.coi.cz

ŘEŠENÍ SPORŮ ONLINE

Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení eventuálního sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.